Welkom!
Klantenservice
Meer dan 100.000+ klanten gingen je voor
Gratis verzending boven de € 99,-
Eenvoudig retour 14 dagen bedenktijd

Disclaimer

Cookinglife.be is onderdeel van Cookinglife B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder het nummer 66430968.
Wanneer u een van de websites van Cookinglife B.V. bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder Cookinglife B.V. vallen sowieso de volgende websites: (www.)cookinglife.be, (www.)cookinglife.nl, (www.)woldring-porselein.nl


Cookinglife B.V. heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen.
Bij Cookinglife B.V. wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Cookinglife B.V. nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Cookinglife B.V. dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.


Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Cookinglife B.V. is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Cookinglife B.V. liggen bij Cookinglife B.V..


Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Cookinglife B.V. niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Cookinglife B.V. informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.
 

Privacy

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Cookinglife.be verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Cookinglife.be inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Cookinglife.be respecteert en beschermt uw privacy. Cookinglife.be zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.cookinglife.be kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. 

1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achterlaat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Cookinglife.be toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 Cookinglife.be zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling
2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Cookinglife.be. 

2.2 Cookinglife.be gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. 

2.3 Cookinglife.be zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Cookinglife.be daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Cookinglife.be. Verder geeft u toestemming aan Cookinglife.be om de persoonlijke gegevens die u online verstrekt, alleen te delen met zakenpartners die in naam van Cookinglife.be handelen in de hierboven beschreven doeleinden. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling. 

2.4 Cookinglife.be zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van Cookinglife.be-producten. 

Artikel 3 Koppeling websites aan derden
3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.cookinglife.be. Cookinglife.be heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Cookinglife.be bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico. 

Artikel 4 Veiligheid
4.1 Cookinglife.be doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Cookinglife.be fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens. 

Artikel 5 Verdenking misbruik
5.1 Cookinglife.be behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Cookinglife.be het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Cookinglife.be heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Cookinglife.be passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Cookinglife.be of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen
6.1 Cookinglife.be kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Cookinglife.be, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Cookinglife.be zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Cookinglife.be bemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring
7.1 Cookinglife.be heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.cookinglife.be en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Cookinglife.be is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten
8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Cookinglife.be.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen
9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels. Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Cookinglife.be kunt u terecht bij info@cookinglife.be.

Cookinglife | Reviews: 4.10/5 - 204 reviews